ผู้บริหาร


เซอร์วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560
นางสาวธิดารัตน์ อิ่มใจ  (หัวหน้ากลุ่ม)


ประถมนางยศวดี นงค์สวัสดิ์นางธิติยาภรณ์  มีสมบัติ

นางสาวสุภาพร แพรกสมุทร

นางบุญรัตน์ วิศรียา

นางสาวดวงฤดี เกาจารี

นางอาภรณ์ ชิตกุล

นางสาววันดี  ทัดเปี่ยม


นางเพชรดา เดโช

นางสาวสุกัญญา ขาวผ่อง


นางสาวสุนันทา ทับชุ่ม

นางประิจิตรา ผังรักษ์                                มัธยม
 นางลัดดา ประภาพันธ์

นางสาวธิดารัตน์ อิ่มใจนางสาวชนิกานต์  กลึงกลางดอน
นางสาวกาญจนา บุญอำพล

นางพัชรินทร์ ขำคมนิกร

นางสาวพิรุณโปรย สำโรงทอง

นางสาวเนื้อนวล น้อยศรี