กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย


นางสาวชนิกานต์ กลึงกลางดอน (หัวหน้ากลุ่ม)


ประถมนางยศวดี นงค์สวัสดิ์

นางสาววันดี  ทัดเปี่ยม


นางธิติยาภรณ์  มีสมบัติ

นางสาวสุนันทา ทับชุ่ม

นางบุญรัตน์ วิศรียา

นางสาวดวงฤดี เกาจารี

นางอาภรณ์ ชิตกุล

นางสาวสุกัญญา ขาวผ่อง
นางเพชรดา เดโช

นางประิจิตรา ผังรักษ์

                                มัธยม
นางลัดดา ประภาพันธ์

นางสาวธิดารัตน์ อิ่มใจนางสาวชนิกานต์  กลึงกลางดอน


นางสาวเนื้อนวล น้อยศรี 

นางสาวกาญจนา บุญอำพล

นางพัชรินทร์ ขำคมนิกร

นางสาวพิรุณโปรย สำโรงทอง