ผู้บริหาร


เซอร์วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560
นางสาวนวลจันทร์ วาระจันทโน

(หัวหน้ากลุ่ม)

ประถม
นางสาวมิ่งขวัญ แก้วประดิษฐ์


นางนันทา นารถดิลก


นางสาวนวลจันทร์ วาระจันทโน


นางประเทือง น้อยดัด


นางสาวอมลาลักษณ์ กรประเสริฐมัธยม
นายพิศิษฐ์ พัชรจิรบูลย์


นายวงศ์วริศ สถิตวิภารวงศ์


นางสาวรัศมี เทพแก้ว


นางภาณี คามวัลย์