Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร


เซอร์วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


 • วิสัยทัศน์ (Vision) 

        ปลูกฝังความดี มีความรู้ รักสิ่งแวดล้อม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ พร้อมพัฒนาสู่สากล 


 •  พันธกิจ (Mission)
 1. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร (พ.1) 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร (พ.2) 
 3. พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการคิด (พ.3) 
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (พ.3) 
 5. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (พ.3) 
 6. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (พ.4) 
 7. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน (พ.5) 
 8. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล (พ.6) 
 9. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 • เป้าหมาย (Goal)
 1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร (พ.1/ป.1) 
 2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร (พ.2/ป.2) 
 3. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง (พ.3/ป.3) 
 4. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (พ.3/ป.4) 
 5. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (พ.3/ป.5) 
 6. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (พ.4/ป.6) 
 7. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน (พ.5/ป.7) 
 8. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (พ.6/ป.8) 
 9. สถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 •  ยุทธศาสตร์ (Strategy)
 1. ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร (พ.1/ป.1/ย.1) (ม.2) 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร (พ.2/ป.2/ย.2) (ม.5) 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง (พ.3/ป.3/ย.3) (ม.4) 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่อ อาชีพสุจริต (พ.3/ป.4/ย.4) (ม.6) 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง (พ.3/ป.5/ย.5) (ม.3) 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (พ.4/ป.6/ย.6) (ม.1) 
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน (พ.5/ป.7/ย.7) (ม.7) 
 8. จัดหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน (พ.6/ป.8/ย.9) (ม.10) 
 9. จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (พ.6/ป.8/ย.10) (ม.11) 
 10. จัดระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านผู้เรียนของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (พ.6/ป.8/ย.11) (ม.12) 
 11. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภายนอก และภูมิปัญญา ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (พ.7/ป.9/ย.12) (ม.13)