Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร


เซอร์วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook

นางนิชาดา ทองสุข
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

ประถม
นางสาวอัญชลี พุทธรักษา

นางวรรณวดี วิริยธรรม

นางวาสนา ภิรมย์ลาวัณย์


นางลักษมี เอี่ยมวงค์


นางรัชนี เพ็ชร์เย็น

 นางอุไรวรรณ ไผทฉันท์


หม่อมหลวงผุดพรรณ  ศรีธวัช


นางสาวฉัตรแก้ว จิรัฐสุรางค์


นางสุกัญญา จีนมาสา
มัธยม
นางนิชาดา ทองสุขนางสาววรัชยา แย้มเกษร 


นางกวินนาถ วังธะพันธุ์


นางรุ่งอรุณ ศิระสากร


นางสาวพรรณอุไร อุตะเดช


นางงามตา วงศ์ภักดี


นางสาวสุนันทา เชื่อมสุวรรณ


นายสุพัตร์ กิจเจริญ 


นางสาวบุษรา ชลหาญ


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 75  ม.9  ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร. 02-361-3719-20 แฟกซ์ 02-749-7505  http://www.sjb.ac.th   

E-mail. stjo@sjb.ac.th , stjoseph.b@gmail.com