ผู้บริหาร


เซอร์วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560





นางวารีรัตน์ พิมพา

หัวหน้ากลุ่มสาระ





ประถม






นางสาวนันทนา เศษกระโทก


นางสาวสุชานันท์  ทองดี


นางศิริพร  คงคาสวัสดิ์


นางสาวเตือนตา สุขสมบูรณ์




มัธยม




นางนุชจารีย์ นิ่มสุดใจ


นายวัฒนชัย สุวรรณัง


นางเพ็ญฉวี สุวรรณัง


างสาววันเพ็ญ ตั้งจรูญ




นางสาวสุวดี แย้มเกษร