SJB News 2019

By Saint Joseph Bangna School

 • กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
 • กิจกรรม Multi Skills Competition วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
 • กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 วันที่ 30- 31 กรกฎาคม 2562
 • กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2562
 • เริ่มกิจกรรมประกวดวาดภาพและสร้างสรรค์งานศิลป์ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
 • กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2562
 • กิจกรรม Creative Writing (ระดับประถมศึกษา) วันที่ 5 สิงหาคม 2562
 • กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 วันที่ 5 สิงหาคม 2562
 • กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 วันที่ 7 สิงหาคม 2562
 • กิจกรรม Creative Writing (ระดับมัธยมศึกษา) วันที่ 7 สิงหาคม 2562
 • กิจกรรมโมเดลหรรษา วันที่ 8 สิงหาคม 2562
 • บ้านคุณธรรม วันที่ 8 สิงหาคม 2562
 • กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 9 สิงหาคม 2562
 • กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของเนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 9-10 สิงหาคม 2562
 • หยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2562
 • กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน วันที่ 14 สิงหาคม 2562
 • วันวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันที่ 15 สิงหาคม 2562
 • วจนพิธีกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562
 • กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ วันที่ 15 สิงหาคม 2562
 • กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันที่ 16 สิงหาคม 2562
 • กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 6-7 กันยายน 2562
 • กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562
 • กิจกรรม Skit Contest (ระดับประถมศึกษา) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 >>ดูรายละเอียด
 • Research Adstracts บทคัดย่องานวิจัย ดูรายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2561..ดูรายละเอียด
 • ข่าวสารการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System : TCAS) ดูรายละเอียดได้ที่นี่

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่19 กรกฎาคม 2562           หยุดชยเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่29 กรกฎาคม 2562                 คัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา ประจำเดือนกรกฎาคม และติดประกาศหน้าห้องเรียน                 เริ่มกิจกรรมประกวดวาดภาพและสร้างสรรค์งานศิลป์ วันที่ 1 สิงหาคม 2562                 คัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา ประจำเดือนสิงหาคม และติดประกาศหน้าห้องเรียนวันที่ 5 สิงหาคม 2562                 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 9 สิงหาคม 2562                วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (วันแม่แห่งชาติ) วันที่ 12 สิงหาคม 2562

Previous Next