SJB News 2019

By Saint Joseph Bangna School

 • สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (ระดับชั้นมัธยม) วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562
 • สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (ระดับชั้นประถม) วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562
 • เปิดเรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่1/2562 วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562
 • เปิดเรียนพิเศษเย็น ภาคเรียนที่1/2562 วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
 • เปิดภาคเรียนที่1/2562 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
 • กิจกรรม Morning Exercise วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
 • กิจกรรมWalk Rally 2019 วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 >>ดูรายละเอียด
 • Research Adstracts บทคัดย่องานวิจัย ดูรายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2561..ดูรายละเอียด
 • ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System : TCAS) ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 วันที่23-24 พฤษภาคม 2562            เริ่มดำเนินการพัฒนาวินัยโดยใช้ภาวะผู้นำนักเรียน ภาคเรียนที่1/2562 วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562                 กิจกรรมคุณธรรมนำจิต leadership นำใจ ปีการศึกษา 2562                  กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562                 กิจกรรมอัญชลีบูรพาจารย์ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562                 สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562                กิจกรรมบ้านคุณธรรม วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562

Previous Next