SJB News 2019

By Saint Joseph Bangna School

 • กิจกรรม Day Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2562
 • กิจกรรม Day Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 22 สิงหาคม 2562
 • กิจกรรม Skit Contest (ระดับมัธยมศึกษา) วันที่ 22 สิงหาคม 2562
 • กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของเนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562
 • กิจกรรมแข่งขันเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ วันที่ 26 สิงหาคม 2562
 • กิจกรรม Day Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 28 สิงหาคม 2562
 • กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 30-31 สิงหาคม 2562
 • กิจกรรม Speech Contest (ระดับประถมศึกษา) วันที่ 2 กันยายน 2562
 • วันวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ วันที่ 3 กันยายน 2562
 • กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ วันที่ 5 กันยายน 2562
 • กิจกรรมเขียนสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์ (ระดับประถมศึกษา) วันที่ 6 กันยายน 2562
 • กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 6-7 กันยายน 2562
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา วันที่ 9 กันยายน 2562
 • ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ตาม CEFR. ของนักเรียน วันที่ 9 กันยายน 2562
 • กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมและความรู้ วันที่ 10 กันยายน 2562
 • กิจกรรมเขียนสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์ (ระดับมัธยมศึกษา) วันที่ 11 กันยายน 2562
 • บ้านคุณธรรม วันที่ 12 กันยายน 2562
 • สอบนอกตาราง ปลายภาคเรียนที่ 1 / 2562 วันที่ 16 กันยายน 2562
 • สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2562 วันที่ 23-27 กันยายน 2562
 • กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562(แก้ไข)
 • กิจกรรม Skit Contest (ระดับประถมศึกษา) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 >>ดูรายละเอียด
 • Research Adstracts บทคัดย่องานวิจัย ดูรายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2561..ดูรายละเอียด
 • ข่าวสารการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System : TCAS) ดูรายละเอียดได้ที่นี่

..........                 สอบนอกตาราง ปลายภาคเรียนที่ 1 / 2562 วันที่ 16 กันยายน 2562                 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2562 วันที่ 23-27 กันยายน 2562                .....                 .....                .....

Previous Next