SJB News 2019

By Saint Joseph Bangna School

 • สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (ระดับชั้นมัธยม) วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562
 • สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (ระดับชั้นประถม) วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562
 • กิจกรรมแข่งขันเปิดสารานุกรมไทย วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562
 • บ้านคุณธรรม วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
 • กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
 • วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล วันที่ 26 มิถุนายน 2562
 • กิจกรรมค่ายมิตรสัมพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562
 • กิจกรรมแววกวี (ระดับประถมศึกษา) วันที่ 28 มิถุนายน 2562
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 >>ดูรายละเอียด
 • Research Adstracts บทคัดย่องานวิจัย ดูรายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2561..ดูรายละเอียด
 • ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System : TCAS) ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 วันที่23-24 พฤษภาคม 2562            เริ่มดำเนินการพัฒนาวินัยโดยใช้ภาวะผู้นำนักเรียน ภาคเรียนที่1/2562 วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562                 กิจกรรมคุณธรรมนำจิต leadership นำใจ ปีการศึกษา 2562                  กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562                 กิจกรรมอัญชลีบูรพาจารย์ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562                 สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562                กิจกรรมบ้านคุณธรรม วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562

Previous Next