SJB News 2019

By Saint Joseph Bangna School

 • กิจกรรมเขียนสวยด้วยมือเรา (ระดับประถมศึกษา) วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
 • กิจกรรมพัฒนาภาษาจีน วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
 • กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
 • กิจกรรมเขียนสวยด้วยมือเรา (ระดับมัธยมศึกษา) วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
 • กิจกรรม Acrostic Poem Contest วันที่ 11 -12 กรกฎาคม 2562
 • กิจกรรมเทียนธรรมนำทาง (แห่เทียนจำนำพรรษา) วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
 • กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
 • กิจกรรมคณิตใสๆในธรรมชาติ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
 • กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ วันที่ 15-18 กรกฎาคม 2562
 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
 • ***สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2562*** วันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562
 • กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
 • กิจกรรม Multi Skills Competition วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
 • กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 วันที่ 1 สิงหาาคม 2562
 • เริ่มกิจกรรมประกวดวาดภาพและสร้างสรรค์งานศิลป์ วันที่ 1 สิงหาาคม 2562
 • กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 วันที่ 2-3 สิงหาาคม 2562
 • กิจกรรม Creative Writing (ระดับประถมศึกษา) วันที่ 5 สิงหาาคม 2562
 • กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 วันที่ 6 สิงหาาคม 2562
 • กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 วันที่ 7 สิงหาาคม 2562
 • กิจกรรม Creative Writing (ระดับมัธยมศึกษา) วันที่ 7 สิงหาาคม 2562
 • กิจกรรมโมเดลหรรษา วันที่ 8 สิงหาาคม 2562
 • บ้านคุณธรรม วันที่ 8 สิงหาาคม 2562
 • กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 9 สิงหาาคม 2562
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 >>ดูรายละเอียด
 • Research Adstracts บทคัดย่องานวิจัย ดูรายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2561..ดูรายละเอียด
 • ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System : TCAS) ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่19 กรกฎาคม 2562           หยุดชยเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่29 กรกฎาคม 2562                 คัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา ประจำเดือนกรกฎาคม และติดประกาศหน้าห้องเรียน                 เริ่มกิจกรรมประกวดวาดภาพและสร้างสรรค์งานศิลป์ วันที่ 1 สิงหาคม 2562                 คัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา ประจำเดือนสิงหาคม และติดประกาศหน้าห้องเรียนวันที่ 5 สิงหาคม 2562                 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 9 สิงหาคม 2562                วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (วันแม่แห่งชาติ) วันที่ 12 สิงหาคม 2562

Previous Next