SJB News 2020

By Saint Joseph Bangna School

 • ประการผลการเรียน ปีการศึกษา 2563 >>ดูรายละเอียด...
 • เปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนอีกครั้งใน ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป
 • วันหยุดตามประกาศของรัฐบาล เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 - วันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564
 • 📣ประกาศรับสมัครครูผู้สอน >>ดูรายละเอียด...
 • หยุดวันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
 • 📣ประกาศครั้งที่ 4/2564 เปิดเรียนเต็มระบบทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2564 >>ดูรายละเอียด...
 • 📣ประกาศแจ้ง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในวันที่ 1-5 ก.พ.2564 >>ดูรายละเอียด...
 • 📣นักเรียนสามารถทบทวน บทเรียนออนไลน์ได้ >>ดูรายละเอียด...
 • 📣ประกาศประกาศ การรับสมัครนักเรียนระหว่างชั้นปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) สมัครทางออนไลน์ >>ดูรายละเอียด...
 • 📣ประกาศครั้งที่ 2/2564 การเลื่อนเปิดเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง >>ดูรายละเอียด...
 • 📣ประกาศครั้งที่ 1/2564 การเลื่อนเปิดเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 • เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1และ มัธยมศึกษาปีที่.4 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง 21 มกราคม 2564 >>ดูรายละเอียด...
 • วจนพิธีกรรมขอพรพระกุมารและอัญเชิญพระกุมารอวยพรตามห้องเรียน วันที่ 23 ธันวาคม 2563
 • กิจกรรมวันคริสต์มาส(ครึ่งวัน) วันที่ 24 ธันวาคม 2563
 • วันหยุด วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564
 • เปิดเรียน ตามปกติ วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564
 • กีฬาสี ประดู่เกมส์ วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564
 • ..
 • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา2019(COVID19)ช่วงเปิดภาคเรียนที่1/2563 >>ดูรายละเอียด...
 • SJB-Education Platform แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 >>ดูรายละเอียด...
 • การติดตามผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 >>ดูรายละเอียด...
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบ O-NET >>ดูรายละเอียด...
 • Research Adstracts บทคัดย่องานวิจัย ดูรายละเอียด
 • ข่าวสารการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System : TCAS) ดูรายละเอียดได้ที่นี่

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 18 มกราคม 2564                 ...                 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ ---- 2564                 เปิดเรียน วันที่ 4 มกราคม 2564                 ....                 กีฬาสีประดู่เกมส์ วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

Previous Next