SJB News 2019

By Saint Joseph Bangna School

 • เปิดภาคเรียนที่1/2562 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
 • ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 >>ดูรายละเอียด
 • นักเรียนรับผลการเรียน วันที่ 16 มีนาคม 2562
 • นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มารับรางวัล วันที่ 21 มีนาคม 2562
 • นักเรียนระหว่างชั้นที่มีความประสงค์จะลาออก ทำเรื่องลาออกที่ห้องทะเบียน วันที่ 4-29 มีนาคม 2562
 • นักเรียนระดับชั้นป.6 , ม.3 (เฉพาะนักเรียนที่ลาออก) รับผลสอบและใบปพ.1 วันที่ 3 เมษายน 2562
 • นักเรียนระดับชั้น ม.6 รับผลสอบและใบปพ.1 วันที่ 5 เมษายน 2562
 • สิ้นสุดการเรียนภาคฤดูร้อน วันที่ 11 เมษายน 2562
 • Research Adstracts บทคัดย่องานวิจัย ดูรายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2561..ดูรายละเอียด
 • ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System : TCAS) ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อเฉพาะนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ทาง ww.sjb.ac.th วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562            สอบแก้ตัวทุกระดับชั้น เวลา 08.00 - 15.00 น. (ตามตารางในเว็บไซต์) วันจันทร์ที่ 11 ถึงวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562                  เรียนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 13 มีนาคมถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562                 จำหน่ายชุดนักเรียน ที่อาคารข้างเคียงกับอาคารปิติมหาการุณ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น.วันพุธที่ 13 มีนาคมถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562                 นักเรียนชั้น ป.1(ปีการศึกษาใหม่) ซื้อหนังสือที่ครูประจำชั้น ม.1, ม.2, (เฉพาะที่เรียนSummer), ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 รับผลสอบและซื้อหนังสือที่ครูประจำชั้น (ขอความกรุณานำถุงผ้ามาใส่หนังสือด้วย) วันพุธที่ 13 มีนาคมถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562                 นักเรียนระดับชั้นป.6 , ม.3 (เฉพาะนักเรียนที่ลาออก) รับผลสอบและใบปพ.1 วันพุธที่ 3 เมษายน 2562                นักเรียนระดับชั้น ม.6 รับผลสอบและใบปพ.1 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

Previous Next