SJB News 2022

By Saint Joseph Bangna School

 • ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 รูปแบบ OnSite นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนทุกคน >>ดูรายละเอียด...
 • หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา >>ดูรายละเอียด...
 • ประกาศข้อปฏิบัติของนักเรียนเมื่อมาโรงเรียน.. >>ดูรายละเอียด...
 • ตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 >>ดูรายละเอียด...
 • 📢ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 >>ตรวจผลการเรียน...
 • 📢👩‍🏫สมัครเรียน SUMMER COURSE ผ่าน Google form จากคุณครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2565 >>ดูรายละเอียด...
 • 📢เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 >>ติดต่อสอบถาม 023613719-20 วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 8.30-15.00 น...
 • 📣ประกาศรับสมัครครูผู้สอน >>ดูรายละเอียดการสมัคร... >>Downloadใบสมัคร...
 • 📢ประกาศรับสมัครนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2565 >>ติดต่อสอบถาม 023613719-20 วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 8.30-15.00 น...
 • 📢ประกาศเลื่อนการเปิดเรียน on site เป็นเรียน online ตั้งแต่วันที่17-31 มกราคม 2565
 • 📣ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 Online และ On-Site แบบ Hybid >>ดูรายละเอียด...
 • 📢ประกาศผล การสอบสัมภาษณ์นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2565และกำหนดการมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ >>ดูรายละเอียด...
 • 📣เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบOnline จนกว่าเปิด Onsite ตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
 • 📣กำหนดการฉีดวีคซีนชั้น ม.1-3 วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เริ่มเวลา08.00-15.00น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา >>ดูรายละเอียด...
 • 📣กำหนดการฉีดวีคซีน วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เริ่มเวลา08.00น.ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา >>ดูรายละเอียด...
 • 📣กำหนดการขายหนังสือและเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2564/accadamicweb >>ดูรายละเอียด...
 • 📣นักเรียนสามารถทบทวน บทเรียนออนไลน์ได้ >>ดูรายละเอียด...
 • .....
 • รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SELF-ASSESSMENT REPORT:SAR)ปีการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>ดูรายละเอียด
 • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา2019(COVID19)ช่วงเปิดภาคเรียนที่1/2563 >>ดูรายละเอียด...
 • SJB-Education Platform แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 >>ดูรายละเอียด...
 • การติดตามผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 >>ดูรายละเอียด...
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบ O-NET >>ดูรายละเอียด...
 • Research Adstracts บทคัดย่องานวิจัย ดูรายละเอียด
 • ข่าวสารการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System : TCAS) ดูรายละเอียดได้ที่นี่

📣กำหนดการขายเครื่องแบบนักเรียน (ทุกระดับชั้น) วันที่ 25 เม.ย. – 6 พ.ค. 2565 เวลา 8.30 – 14.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สถานที่ขาย ห้องสหการ                ...                 ....                  ....                 ....                 .....

Previous Next