SJB News 2021

By Saint Joseph Bangna School

 • 📢ประกาศผล การสอบสัมภาษณ์นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2565และกำหนดการมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ >>ดูรายละเอียด...
 • 📣เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบOnline จนกว่าเปิด Onsite ตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
 • 📣ประกาศรับสมัครครูผู้สอน >>ดูรายละเอียด... >>Downloadใบสมัคร...
 • 📣กำหนดการฉีดวีคซีนชั้น ม.1-3 วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เริ่มเวลา08.00-15.00น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา >>ดูรายละเอียด...
 • 📣กำหนดการฉีดวีคซีน วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เริ่มเวลา08.00น.ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา >>ดูรายละเอียด...
 • 📣กำหนดการขายหนังสือและเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2564 >>ดูรายละเอียด...
 • ตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 >>ดูรายละเอียด...
 • 📣นักเรียนสามารถทบทวน บทเรียนออนไลน์ได้ >>ดูรายละเอียด...
 • เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1และ มัธยมศึกษาปีที่.4 .. >>ดูรายละเอียด...
 • .....
 • รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SELF-ASSESSMENT REPORT:SAR)ปีการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>ดูรายละเอียด
 • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา2019(COVID19)ช่วงเปิดภาคเรียนที่1/2563 >>ดูรายละเอียด...
 • SJB-Education Platform แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 >>ดูรายละเอียด...
 • การติดตามผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 >>ดูรายละเอียด...
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบ O-NET >>ดูรายละเอียด...
 • Research Adstracts บทคัดย่องานวิจัย ดูรายละเอียด
 • ข่าวสารการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System : TCAS) ดูรายละเอียดได้ที่นี่

📣กำหนดการฉีดวีคซีน วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เริ่มเวลา08.00น.ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา                ให้บริการและดูแลรับผิดชอบ โดย โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ                 ได้รับหมอบหมายจากสาธารณสุขจังหวัดให้ดำเนินการในระยะเฟส1                 สำหรับนักเรียนอายุ 16-18ปี และจะดำเนินต่อไปในช่วงอายุ 12-14ปี                 ....                 📣ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ "สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า"

Previous Next