ตรวจสอบผลการสอบเข้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2566

By Saint Joseph Bang na School

กรุณากรอกรหัส 13 หลัก ตรวจสอบผลการสอบเข้าตามนี้ (ใช้ตัวอักษรพิมพใหญ่)

แผนการเรียน (1 หลัก) แผน EAP = T แผน EP = E
รหัสสอบ (3หลัก)  รหัสสอบ 001  ตัวอย่าง: 001 
รูปแบบการสมัคร (1หลัก)  แบบ Walk IN = W   แบบ Online = O(โอ) 
 วันเดือนปีเกิดตามสูติบัตร (8หลัก)  DDMMYYYY  ตัวอย่าง: 01012565 

ตัวอย่างกรอกรหัส 13 หลัก:T001W01012565 หรือ E001O01012565
กรอกแล้วคลิก Continue (**ต้องคลิกContinueเท่านั้น**)

Download ใบมอบตัว กรอกและนำมาในวันมอบตัว                Download ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง กรอกและนำมาในวันมอบตัว                 พร้อมด้วยเอกสารการมอบตัว                ...                 มอบตัวนักเรียนเข้าใหม่วันเสาร์ที 1 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00 - 12.00 น.                .....