.

...

 

รายชื่อนักเรียนรับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา  2561

รางวัลเรียนดี (ถ้าได้เกรด 4.00 เท่ากันให้ดูคะแนนรวมตลอดปีการศึกษา)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  ป.1/1   เด็กหญิงธีรดา                       รุ่งเกียรติธนโชติ         ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  95.27

  ป.1/2   เด็กหญิงณัฎฐวรรณ                 สิทธิจันทร์               ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 93.27

  ป.1/3   เด็กหญิงณัฐวรา                     ชือไพเวสน์               ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  93.36

  ป.1/4   เด็กหญิงทอฝัน                      วัฒนนาคะกุล           ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  95.32

  ป.1/5   เด็กหญิงกัญญภา                    ธรรมธรสิริ               ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  93.73

  ป.1/6   เด็กหญิงณัฐนพิน                    เงินประเสริฐ             ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  92.40

  ป.1/6   เด็กหญิง รินนารา                   ทรัพย์สมบูรณ์ ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  92.40

  G.1/1   เด็กหญิงภัทรภรณ์                   สถิรมงคลสุข            ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  92.45

  G.1/2   เด็กหญิงมินท์มัญตา                 ธนะสิริธนิกกุล           ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  94.86

  G.1/3   เด็กหญิงอัณณ์                       ธนวิศาล                 ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  96.72

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  ป.2/1 เด็กหญิงพีรดา                         เป้าอารีย์                ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  91.81

  ป.2/2 เด็กหญิงณชนก                        อัมรี                      ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  93.25

  ป.2/3 เด็กหญิงณปภัช                        ชุ่มชูจันทร์               ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  91.40

  ป.2/4  เด็กหญิงวิชญาพร                    บุญฤทธิ์                 ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  92.70

  ป.2/5  เด็กหญิงณหทัย                       พิชยามารินทร์          ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  92.50

  G.2/1 เด็กหญิงมิเคย์ลา                       ซันโตซ่า                 ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  94.50

  G.2/2 1.เด็กหญิงกษิยาพัชร                  พิชฌารัชวงค์            ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  90.70

           2.เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์                  ยรรยงการสิริ                     ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  90.70

  G.2/3 1. เด็กหญิงนันท์นภัส                  เจริญธีรวงศ์            ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  91.15

          2. เด็กหญิงปาณิศรา                   กระแสร์ทอง            ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  91.15

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

   ป.3/1   เด็กหญิงอิศรินทร์อร                วิภูษิตนพรัตน์            ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ   91.00

  ป.3/2   เด็กหญิงสิริกร                       สวนสำราญ            ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ   91.65

  ป.3/3   เด็กหญิงทัชดา                       สงวนสัตย์               ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ   93.30

  ป.3/4   เด็กหญิงปรางปรียา                 บุบผาเฮ้า                 ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ   91.00

  ป.3/5   เด็กหญิงพัชรากรณ์                  ธนเทิดวิวัฒน์            ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ   89.75

  G.3/1   เด็กหญิงรัญชน์                      ธนวิศาล                 ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ   95.50

  G.3/2   เด็กหญิงอินท์ชลิตา                  ธนะสิริธนิกกุล           ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ   92.75

  G.3/3   ด็กหญิงธนาภา                      เลาหเวชวานิช           ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ   91.45

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  ป.4/1   เด็กหญิงณภัทร                      ธรรมหิเวศน์             ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  91.73

  ป.4/2   เด็กหญิงอินทิรา                     ไชยติ๊บ                   ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  95.09

  ป.4/3   เด็กหญิงธันย์นิชา                    สุวรรณแสงศรี           ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  91.73

  ป.4/4   เด็กหญิงศุภาวีร์                      ตั้งวิทย์เดชา             ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  91.59

  ป.4/5   เด็กหญิงธัญรดี                       ศรีจรัสวัฒนชัย          ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  90.18

  G.4/1   เด็กหญิงศุภกานต์                   สลักคำ                  ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  96.68

  G.4/2   เด็กหญิงศิริญญาพัทร               อิทธิเบญจพงศ์          ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  92.64

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  ป.5/1   เด็กหญิงธีมา                         ธีระจรรยาภรณ์         ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  94.45

  ป.5/2   เด็กหญิงกชพรรณ                   ตันสกุล                  ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  94.35

  ป.5/3   เด็กหญิงพิรานันท์                   วิบูลย์ตั้งมั่น              ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  91.35

  ป.5/4   เด็กหญิงพิชชาภรณ์                 ชูจิตตกุล                 ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  91.95

  ป.5/5   เด็กหญิงณัฐณิชา                    พจนา                    ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  92.10

  G.5/1   เด็กหญิงฐิตารีย์                      กิจสนาพิทักษ์           ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  94.10

  G.5/2  เด็กหญิงพัชร์สิตา                     ศศิวัชรเกียรติ            ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  93.30

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ป.6/1   เด็กหญิงอรธิดา                      เกิดคุ่ย                    ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  93.75

  ป.6/2   เด็กหญิงจิดาภา                     กิจโอภาส                 ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  90.70

  ป.6/3   เด็กหญิงภคนันท์                    ดำรงค์สกุล               ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  91.40

  ป.6/4   เด็กหญิงณัฏฐณิชา                   เหมพรรณไพเราะ       ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  90.05

  ป.6/5   เด็กหญิงปุญญิศา                    จรัญศิริไพศาล           ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  90.75

  G.6/1   เด็กหญิงเพ็ญพิชชา                  ธนารุ่งเรือง                        ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  89.75

  G.6/2   เด็กหญิงณฐพร                       ศรีจันทร์                ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  90.90

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  ม.1/1   เด็กหญิงพลอยรุ้ง                    หอระตะ                 ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 88.42

  ม.1/2   เด็กหญิงชนัดดา                     เจริญจรรยากุล          ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  87.12

  ม.1/3   เด็กหญิงกันติชา                     ซู                                  ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  88.50

  ม.1/4   เด็กหญิงปภาดา                     เรืองอารักษ์             ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  88.46

  ม.1/5   เด็กหญิงรมิดา                       ศิริอุดมสิน               ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 87.84

  G.7/1   เด็กหญิงเอมิญาดา                   สุขกระสานติ            ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  90.61

  G.7/2   เด็กหญิงรัตน์ประอร                 อิทธิเบญจพงศ์          ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  92.54

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  ม.2/1   เด็กหญิงพิมนภา                     พูลทรัพย์                ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ   84.65

  ม.2/2   เด็กหญิงวณิชญา                     วณิชย์วงศ์วาน           ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ   88.87

  ม.2/3   เด็กหญิงศุภวดี                       พรายมี                  ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ   86.28

  ม.2/4   เด็กหญิงจิรัชยา                      จันทะวงศ์               ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ   87.43

  ม.2/5   เด็กหญิงธันยพร                     รัตนเจริญธรรม          ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ   86.25

  G.8/1   เด็กหญิงณิชาภา                     ลาภกิตติวรชา            ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ   97.21

  G.8/2   เด็กหญิงเอมิกา                      วันเพ็ญ                    ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ   97.71

 

    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  ม.3/1   เด็กหญิงธนิษฐ์ฐา                    ศิริรุ่งเรืองสาร            ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 88.43

  ม.3/2   เด็กหญิงฐิตารีย์                      ทองคำ                   ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 89.47

  ม.3/3   เด็กหญิงธนัญญา                    ซีมาการ                 ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 92.46

  ม.3/4   เด็กหญิงกุลริศา                      ยิ่งเจริญ                           ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 76.40

  ม.3/5   เด็กหญิงศิริลักษณ์                   เจิ้ง                       ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  81.50

  G.9/1   เด็กหญิงจิรัชญา                     เผือกนิ่ม                 ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 92.87

  G.9/2   เด็กหญิงมัลลิกา                     เมฆโหรา               ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 91.93

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

   ม.4/1   นางสาวกัลยกร                     จั่นมณี                   ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 84.57

  ม.4/2   นางสาวนุสิตา                       เขียวพันธ์                ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  88.29

             นางสาวณัชยาภา                  กฤตยานกูล             ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  88.29

  ม.4/3   นางสาวพรรณพนัดดา               เลิสอมรมงคล            ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  88.57

  ม.4/4   นางสาวปภาวี                       เรืองคุณารมย์           ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  85.11

  G.10/1   นางสาวธัญลักษณ์                 พงศ์รัตนพิทักษ์          ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  91.25

  G.10/2   นางสาวศรัณยา                    มหิธิธรรมธร             ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  88.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

  ม.5/1  นางสาวสุวภัทร                       ธีระดากร                          ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ   85.65

  ม.5/2  นางสาวพิชชาภา                     หาญอรุณสมบูรณ์       ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 90.50

  ม.5/3   นางสาวณพนทาห์                   ศิลปสุขพาณิชย์         ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 86.75

  ม.5/4   นางสาวเพชรลดา                    เอี่ยมเทียน               ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 89.34

  G.11/1  นางสาวญาดา                      วาจาเกียรติ             ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  92.59

  G.11/2   นางสาวพัทธ์ธีรา                   ฐานิตย์                  ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ85.71

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

   ม.6/1   นางสาวจิดาภา                     นิรภรพรสกุล            ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  82.65

  ม.6/2   นางสาวฉัตยาธร                     สินธุ์ศิริพันธ์             ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  87.70

  ม.6/3   นางสาวณัฐรัตน์                     นาสืบ                    ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  88.36

  ม.6/4   นางสาวจุฑาทิพย์                    เรืองคุณารมย์            ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  95.56

  G.12/1นางสาวเอื้ออังกูร                     อัศวภิญโญภาคย์        ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  91.70

  G.12/2นางสาวพิสชา                         มหิธิธรรมธร             ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  97.73